scroll up

վեր կ՚ելլես բթամատովդ, mouse-ովդ, pad-ովդ… վեր կ՚ելլես եւ պատճառ կը փնտռես վեր ելլելու… վեր կ՚ելլես ու ընթացքին ակնոցիդ ապակիները կ՚աղտոտես, պղտոր կը տեսնես… ինչ ալ ընես նոյնն է, երեկ եւ այսօր բան մը փոխուած չէ…

տակաւին լուծումի չես հասնիր

esc

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s